Upprustningen av Avenyn och Götaplatsen

JUST NU – EN GENOMFÖRANDESTUDIE PÅGÅR

Sveriges mest kända gata ska åter bli en unik destination med internationell attraktionskraft. En plats tillgänglig för alla och där konst och kultur blir en del av identiteten. I upprustningsprojektet, som är ett unikt samarbete mellan fastighetsägarna och Göteborgs Stad, tas ett helhetsgrepp för att rusta upp hela Avenyn.

Göteborgs Stad och huvuddelen av fastighetsägarna längs Avenyn skrev i november 2021 under ett första samverkansavtal om att tillsammans ta fram underlag för utvecklingen av stadens paradgata. Under 2022 har en projekttävling om den kommande nya gestaltningen och upprustningen av Avenyn och Götaplatsen pågått. Fyra utvalda team fick lämna in sina förslag och hösten 2022 utsåg juryn en vinnare.

Vinnarna blev teamet från Nyréns Arkitektkontor med sitt förslag AveNy.
Se det vinnande förslaget

Efter att vinnaren utsetts startade det gemensamma arbetet att utveckla det förslaget ihop med fastighetsägarna, verksamheterna på gatan och Göteborgs Stad genom en Genomförandestudie (GFS). Detta arbete beräknas ta hela 2023 och vara klart i början av 2024.

 

Mer information:

Preliminär tidslinje

 1. Samarbetsavtal 1 skrivs på

  Göteborgs Stad och de flesta fastighetsägare längs Avenyn har skrivit under ett första samverkansavtal för att tillsammans omedelbart börja arbeta med att ta fram underlag för utvecklingen av stadens paradgata. 

 2. Arkitekter tävlar om Avenyns utformning

  I samarbete med Sveriges Arkitekter genomförs under våren 2022 en projekttävling där olika arkitektteam lämnar in förslag på hur Avenyn kan utformas. I ett första steg, till och med 18 februari 2022, får team som vill medverka i tävlingen anmäla sitt intresse.

 3. Fyra team väljs ut

  En urvalsgrupp, under ledning av Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö, väljer ut fyra team som under våren 2022 får arbeta fram förslag som kan lyfta paradgatans status och skönhet.

 4. De fyra tävlingsförslagen ställs ut

  Efter sommaren är de fyra tävlingsteamens förslag på Avenyns nya gestaltning klara. De kommer att visas upp för allmänheten på Avenyn. Tidpunkten är preliminär och kan komma att ändras under projektets gång.

 5. Vinnaren utses

  Pressträff där vinnande teamet i tävlingen avslöjas.

 6. Avenyn och Götaplatsen fyller 100 år!

  Sommaren 2023 fyller Götaplatsen och Avenyn i sin nuvarande sträckning 100 år! I början av juni samma år firar också Göteborg sitt 400-årsjubileum.

 7. Upprustningen startar!

  Under hösten 2024 beräknas upprustningen av Avenyn starta. Arbetet kommer att genomföras i etapper. Tidpunkten är preliminär och kan komma att ändras under projektets gång.

 8. Upprustningen av Avenyn och Götaplatsen är klar!

  Under våren 2026 beräknas upprustningen vara klar. Tidpunkten är högst preliminär och kan komma att ändras under projektets gång.

Upprustningen i korthet

Avenyn i Göteborg har inte rustats upp på 50 år och gatan har tappat sin forna glans som paradgata. Den är sliten och saknar identitet. Under vinterhalvåret upplevs gatan som grå, öde och blåsig.

Enligt upprustningsprojektets inriktningsdokument är det övergripande syftet att Avenyn och Götaplatsen ska återfå sin status och skönhet och därmed stärka platsens identitet. Syftet med upprustningen är också att göra en förflyttning av gatans position och att arbeta bort utmaningar efter 50 år utan upprustning, samt förbättra gatan vintertid.

Under 2021-2022 kommer ett konkret förslag kring framtida utformning att tas fram. Beslut om genomförande kommer att tas senast november 2023. Den första etappen av upprustningen beräknas starta i mitten av 2024. Upprustningen av Avenyn och Götaplatsen beräknas vara klar innan sommaren 2026.

Stadsutvecklingsprojektet är ett uppdrag från kommunfullmäktige till byggnadsnämnden. Uppdraget innebär att stadsbyggnadskontoret ska driva och leda arbetet i bred samverkan med:

 • Göteborgs Stads förvaltningar
 • Fastighetsägarna längs Avenyn: Wallenstam, Balder, Pandox, Bygg-Göta, Göta Par Bricole, GöteborgsLokaler, Västerstaden och Avenyen nr 5
 • Det kommunala fastighetsbolaget Higab, som äger de stora kulturbyggnaderna vid Götaplatsen
 • Avenyföreningen, som representerar cirka 250 medlemsföretag i området

Frågor och svar om upprustningen

 • Hur upplevs Avenyn idag?

  I dagsläget är Avenyn med sina verksamheter en stark destination med stor potential att bygga vidare på. Avenyn är Sveriges mest kända gata och är Göteborgs ansikte utåt, göteborgarnas stolthet och ett av Göteborgs starkaste varumärken.

  Avenyn har inte blivit upprustad på 50 år och under framförallt vinterhalvåret upplevs gatan av många som grå, öde och blåsig. Samtidigt har trafiken på Avenyn förändrats. Ökande bil-, buss, spårvagn- och cykeltrafik har påverkat gatans utformning med ändrade körfält, kantstenar, refuger med mera. Sammantaget skapar detta dagens splittrade gatumiljö där lite eller inget av den ursprungliga helheten och omsorgen finns kvar. 

  I mångas ögon har Avenyn tappat sin forna glans som paradgata, den är bedagad, sliten och saknar identitet. Stora ytor är asfalterade som tillsammans med fordons- och gångytor i olika material och nivåer skapar visuell otydlighet. Stenläggningarna är slitna och gatans möblering, skyltning och utrustning känns oorganiserad och bidrar till ett splittrat intryck. 

  De gatuträd som till största delen planterades 1996-99 har inte tagit sig som de borde och bringar inte den grönska till gatan som var avsett. 

  Allmänna vistelseytor och mötesplatser har stora brister och många sittbänkar upplevs både otrivsamma och felvända. Förutom träden saknar gatan gröna inslag.

  I och med de hårdnande förutsättningarna för handel, har utbud och innehåll i handeln utefter gatan förändrats, vilket också påverkar hur Avenyn upplevs. 

 • Vad är visionen för upprustningen?

  Avenyn ska sticka ut och forma en egen identitet som stärker Göteborgs varumärke bland europeiska städer.
  Avenyn ska präglas av en utformning där högtidlighet samsas med en vänlig och inkluderande atmosfär. Denna plats och huvudstråk är i framtiden inbjudande och upplevelserikt såväl för besökare som för vardagsbrukaren.

  En gata med potential att utveckla attraktiva gröna miljöer som binder samman några av stadens mest centrala stadsparker och samtidigt vara en naturlig och självklar mötesplats för göteborgare och destination för
  besökare/turisten.

  Framtidens Avenyn grundar sig på gatans historia och siktar mot framtiden. Avenyn ska vara Göteborgs parad-, nöjes- och mesta kulturgata, en utåtriktad och grön paradgata med internationell attraktionskraft och med en puls för hela regionen.

  Läs mer i inriktningsdokumentet för stadsutvecklingsprojektet Avenyn och Götaplatsen.

 • Vilka är målen med upprustningsprojektet?

  Stärka platsens identitet som unik destination

  Att ta tillvara Avenyns och Götaplatsens grundläggande kvaliteter i de stora fantastiska mått och de möjligheter de ger, dvs värna och vårda men också våga utveckla. Framtidens Avenyn ska vara lika iögonfallande attraktiv som i sina bästa dagar, med andra ord stadens vackraste gata. Med stor omsorg om material, form och utförande i stort och smått.

  Ett sammanhållet stadsrum från fasad till fasad. En högklassig aveny, men också robust för att klara Avenyns olika funktioner som mötes- och eventplats. En god rumslighet och funktion med grönska, belysning och möblering som ger en robust struktur med material som kan möta gatans olika behov såväl över året som över dygnet samt få en sammanhållen gestaltning i linjer och material

  En tillgänglig plats för alla

  Att skapa mer plats för människor på Avenyn, både till vardag och fest med ambitionen att skapa en gata som lever året om. Utformning och gestaltning prioriterar de som har Avenyn som målpunkt även om gatan också ska utgöra ett attraktivt och tillgängligt stråk, där butiksentréer, caféer och restauranger är viktiga delar. Avenyn ska uppnå god tillgänglighet och framkomlighet (i första hand gång, cykel och kollektivtrafik) för besökare och näringslivets
  leveranser.

  Gatan möter de aktiva och spännande bottenvåningarna på ett attraktivt sätt med bland annat inbjudande uteserveringar. Idag förknippas delvis Avenyn med värdeord som kall/kylig, opersonlig, tråkig, anonym och bråkig. Målet är att gatan istället ska förknippas med värdeord som personlig, varm och upplevelserik.

  Avenyn ska också vara en trygg plats för alla.

  Platsen som kulturbärare

  Att utveckla konst och kultur som identitetsskapande kärnvärden för Avenyn. Konstnärligt arbete kan på olika sätt förstärka Avenyns attraktionskraft och omvänt kan Avenyns utformning stödja olika kulturyttringar. Utvecklingen ska ske med utgångspunkt från kulturplaneringens fem värden: kulturmiljö, identitet, kulturella mötesplatser, kreativa verksamheter samt konst. Redan med skapandet av Götaplatsen och dess institutioner på 1920 och 30-talen befästes tanken på ett kulturkluster i södra änden av Avenyn.

  Läs mer i inriktningsdokumentet för stadsutvecklingsprojektet Avenyn och Götaplatsen.

 • Hur skiljer sig det här projektet från tidigare försök att rusta upp Avenyn? 

  2013 togs ett gestaltningsprogram för Avenyn fram, men programmet genomfördes inte. Det som skiljer den nuvarande processen från tidigare är att det nu finns ett tydligt politiskt uppdrag, bred samverkan mellan parterna och en beslutad ambition för budgeten. Förutsättningarna är alltså betydligt starkare och stabilare nu. 

 • Vad kommer upprustningen att kosta och hur finansieras den?

  Kostnaderna för själva upprustningen av paradgatan, exklusive Götaplatsen, har beräknats till sammanlagt 300 miljoner kronor. Samarbetsprojektet innebär att Göteborgs Stad och fastighetsägarna står för hälften vardera. Detta gäller Avenyns gångytor. Därutöver bekostar staden mindre trafikåtgärder och underhåll, liksom upprustning av Götaplatsen, för sammanlagt 117 miljoner kronor.  

  Kostnadsramen för hela projektet är alltså 417 miljoner.

  Det första samverkansavtalet som undertecknades i november 2021 omfattar drygt 9 miljoner kronor som ska bekosta en planerings- och designfas. Ett andra samverkansavtal kommer att undertecknas inför starten av själva upprustningen och den nya gestaltningen. 

 • Hur kan jag lämna en synpunkt inför upprustningen?

  Vilken är din favoritplats på Avenyn? Är det något du tycker saknas på vår paradgata? Du kan skicka in dina synpunkter till sbk@sbk.goteborg.se! Vi kommer dock inte kunna besvara ditt mejl, men dina synpunkter kommer att läsas av projektets medlemmar och tas med som inspiration i det fortsatta arbetet. Skriv “Avenyn synpunkt” i mejlets ämnesrad. Tack för ditt bidrag!

 • Vad innebär projekttävlingen om utformningen?

  De fyra förslagen kommer att ställas ut för allmänheten under sommaren. Samtidigt kommer en jury att bedöma förslagen för att därefter utse ett vinnande förslag. Juryn består av nio ledamöter och leds av Birgitta Lööf, arkitekt på stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad och projektledare för upprustningen.  I juryn ingår representanter för berörda fastighetsägare, Avenyföreningen, flera av stadens förvaltningar samt två personer utsedda av Sveriges Arkitekter.

  Mer information och Frågor och svar om tävlingen (www.stadsutveckling.goteborg.se)

 • Hur kommer Avenyn se ut medan upprustningen pågår? 

  Tanken är att Avenyn även under byggtiden ska vara en attraktiv plats att besöka och att själva upprustningen i sig på ett spännande sätt presenteras för dem som passerar.

 • Jag har en verksamhet på Avenyn. Hur kommer jag att påverkas under upprustningen?

  Ambitionen är att alla verksamheter ska påverkas så lite som möjligt. Tvärtom vill vi att själva upprustningen blir en attraktion i sig och drar besökare. Och då ingår det att vi måste jobba med spännande lösningar kring tillgängligheten till alla verksamheter. Själva upprustningen kommer också ske i etapper så inte hela gatan påverkas samtidigt.

 • Hur kommer göteborgarna och turisterna att uppleva Avenyn efter upprustningen? 

  Som ett inbjudande stadsrum som är vackert och stiligt men där det också händer spännande saker. Ett stråk dit man dras både för att bara flanera, eller för att få spännande upplevelser, kanske i form av gastronomi och shopping eller i form av konst, kultur och det gröna.

  Ambitionen är att Avenyn ska bli en unik destination som motsvarar den förväntan som göteborgare och besökare har. Avenyn ska ha en attraktionskraft i både gestaltning och utbud så att stadsrummet blir livfullt, spännande och tryggt.

  Gatan behöver ny gatubeläggning då den befintliga är sliten det behövs en ljussättning som skapar en känsla av inbjudande trygghet, kulturen behöver få en mer tydlig och framträdande plats längs hela stråket upp mot Götaplatsen, det gröna längs Avenyn behöver ses om och utvecklas och stadsrummet behöver få en inbjudande möblering.

 • Kommer det att finnas uteserveringar på Avenyn året runt efter upprustningen? 

  Nuvarande regler för uteserveringar är att de kan finnas året runt om, om de är öppna och ej bygglovspliktiga medan inbyggda bygglovspliktiga uteserveringar bara får finnas under sommarsäsongen (eftersom det inte finns byggrätter utan är allmän plats). Men i arbetet kommer vi att se över hur uteserveringarna kan utvecklas över hela året. 

 • Hur ser projektorganisationen ut?

  Projektet leds av en styrgrupps där stadsbyggnadsdirektören är projektägare. Dessutom finns en projektgrupp som arbetar mer operativt. I både styrgrupp och projektgrupp sitter representanter från stadens förvaltningar, fastighetsägarna och Avenyföreningen. 

  Flera referensgrupper kommer att knytas till projektet, varav en är alla medlemmar i Avenyföreningen.

Tyck till om Avenyn!

Har du någon favoritplats på Avenyn? Är det något du tycker saknas på Sveriges mest kända gata? Vad fungerar bra och ska behållas? Skicka gärna in dina synpunkter till oss!

Mejla till sbk@sbk.goteborg.se (stadsbyggnadskontoret på Göteborgs Stad)

Skriv “Avenyn synpunkt” i mejlets ämnesrad. Tack för ditt bidrag!

Vi kommer inte kunna besvara ditt mejl, men dina synpunkter kommer läsas av upprustningsprojektets medlemmar och tas med som inspiration i det fortsatta arbetet.

Bakgrund: Upprustningen av Avenyn

I början av 2019 gjorde fastighetsägarna och Avenyföreningen en nystart gällande Avenyns upprustning. Ärendet låg då oprioriterat hos trafikkontoret och det gestaltningsprogram som togs fram 2013 var inte aktuellt längre.

Efter avstämning med både handeln, restaurangnäringarna och hotellen togs ett dokument fram som beskrev vad vi ville skulle hända med Avenyn. Även budskapet att fastighetsägarna vill diskutera en gemensam finansiering av projektet med Göteborgs Stad lades fram.

I juni 2020 ordnades en Avenyvandring där fastighetsägare och Avenyföreningen berättade om ambitionerna för politiker från kommunstyrelsen och berörda nämnder. Detta resulterade i ett budgetbeslut i november 2020 där Göteborgs Stad lägger 150 miljoner på Avenyns upprustning om fastighetsägarna går in med lika mycket. Stadsbyggnadskontoret fick uppdraget att leda arbetet och stadsbyggnadsdirektören är dess projektägare.

Kontakt

Jessika Wassberg
vd Avenyföreningen
0733-505 220
jessika@avenyn.se

Annons

Hunkemöller

Avenyns Guider