fbpx

Till kommunstyrelse i Göteborgs Stad
Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet

Vi är många som känner oro inför en ny omfattande handelsetablering i centrala Göteborg.
Har Göteborg verkligen behov av ytterligare en stor och självständigt opererande handelsplats så
nära den befintliga stadskärnan?

Göteborg city står inför stora utmaningar. Inom handeln pågår ett enormt skifte som ännu inte fått
sitt fulla genomslag. Förändringar i köpbeteenden och e-handel kommer i större utsträckning än nu
påverka besöksflödena till stadens hjärta. Flöden som redan stryps då tillgängligheten till city
försvårats under pågående byggskede. Samtidigt sker många stora utbyggnader av köpcentra i
kranskommunerna. City befinner sig redan nu i ett utsatt läge. Etablering av ett stort köpcentrum i
arenaområdet skulle påverka handeln i city negativt då många verksamheter befaras stänga och
utbudet utarmas.

Vi anser att fokus borde ligga på att underlätta, uppmuntra, skapa möjligheter och investera i
Göteborgs befintliga city. Översiktsplanen talar om att bygga vidare på den befintlig
handelsstrukturen. Det vår stad inklusive centrum är i behov av är förtätning och utbyggnad av hotell
och bostäder för att förbättra befolkningsunderlaget och skapa större trygghet i centrum.

En djupgående och omfattande utredning där behov och konsekvenser analyseras för etablering av
ett dylikt omfattande centrum är ett måste. En utredning som inte bara ser till evenemangsområdet
men placerar utvecklingen i ett större perspektiv. Dessutom är behovet av en handelsstrategi stort.
Avsaknaden av en handelsstrategi för Göteborg är uppenbar i detta läge.

Vi månar om Göteborg city som vi anser är Göteborgs visitkort mot omvärlden. Göteborg city, med
den historiska stadskärnan, Nordstan och paradgatan Avenyn är av stor betydelse för varumärket
Göteborg, för besöksnäringen och näringslivet. Ett levande och attraktivt city lockar inte bara turister
utan är ett måste för att värna och locka investeringar och nyetableringar till vår stad. Ett levande
city är en förutsättning för en levande stad öppen för alla.

I detta samband vill vi dessutom peka på den nybildade föreningen ”Göteborg Citysamverkan” där vi
samverkar med Göteborgs Stad för att utveckla Göteborgs stadskärna och dess attraktionskraft.

Lena Dalerup,VD Innerstaden Göteborg

Ulrika Carlsson, VD Nordstan

Jessika Wassberg, VD Avenyföreningen