fbpx

Avenyn 2.0 – Upprustningen

Under hösten jubileumsåret 2023 beräknas spaden sättas i marken för den stora upprustningen av Avenyn. Just nu pågår dialoger mellan Avenyföreningen, Göteborgs Stad och fastighetsägarna om finansiering och deltagande. Ambitionen är att alla kommersiella fastighetsägare är med, och att ett samverkansavtal tecknas i början av oktober.

Välkommen på höstens medlemsmöten och följ utvecklingen av projektet

Under hösten bjuder vi in Avenyföreningens medlemmar till regelbundna medlemsmöten kring projektet. En gång i månaden träffas vi över en kaffe, får information, diskuterar och ger input på olika delar av upprustningen. Det kommer finnas möjlighet att vara med på ett digitalt möte samma dag också.

Tisdag 12 oktober 2021
Var: Hard Rock, Avenyn 10 eller digitalt via Teams
Tid frukostmöte: Kl. 09 – 10 (kaffe från kl. 08.30)
Tid digitalt möte: Kl. 14 – 15 (Teamslänk skickas till anmälda)

Anmälan medlemsmöte 12 oktober

Torsdag 11 november 2021
Var: Tvåkanten, Avenyn 27 eller digitalt via Teams
Tid frukostmöte: Kl. 09 – 10 (kaffe från kl. 08.30)
Tid digitalt möte: Kl. 14 – 15 (Teamslänk skickas till anmälda)

Anmälan medlemsmöte 11 november

Prel. tisdag 14 december 2021
Var: plats ej bestämt eller digitalt via Teams
Tid frukostmöte: Kl. 09 – 10 (kaffe från kl. 08.30)
Tid digitalt möte: Kl. 14 – 15 (Teamslänk skickas till anmälda)

Bakgrund

I början av 2019 gjorde fastighetsägarna och Avenyföreningen en nystart gällande Avenyns upprustning. Ärendet låg då oprioriterat hos Trafikkontoret och det Gestaltningsprogram som togs fram 2013 var inte aktuellt längre.

Efter avstämning med både handeln, restaurangnäringarna och hotellen togs ett dokument fram som beskrev vad vi ville skulle hända med vår älskade gata. Även budskapet att fastighetsägarna vill diskutera en gemensam finansiering av projektet med Göteborgs Stad lades fram.

I juni 2020 fick vi chansen att ordna en Avenyvandring och berätta om våra ambitioner för stadens politiker från både kommunstyrelsen och berörda nämnder. Detta resulterade i ett budgetbeslut i november 2020 där Staden lägger 150 miljoner på Avenyns upprustning om fastighetsägarna går in med lika mycket. Stadsbyggnadskontoret fick uppdraget att leda arbetet och själva direktören för Stadsbyggnadskontoret är dess projektägare.

Hur ser organisationen ut?

Under våren har en Styrgrupp och en Projektgrupp bildats med representanter från både stadens förvaltningar, fastighetsägarna och Avenyföreningen.

  • I Styrgruppen sitter Balder, Wallenstam, Higab och Avenyföreningen med.
    I Projektgruppen finns Wallenstam, Balder, Bygg Göta, Higab och Avenyföreningen med.
  • Styrgruppen och Projektgruppen har träffats flera gånger under våren och sommaren.
  • Styrgruppen arbetar intensivt på ett ”Letter of intent”, som numera kallas samarbetsavtal, med Staden. Det kommer göras i två steg.
    1. Samarbetsavtal för planeringsfasen som omfattar arbetet att ta fram vad vi skall göra, hur vi samarbetar, hur beslut tas och hur planeringskostnaderna på 8 Mkr skall fördelas mellan staden och fastighetsägare.
    2. Genomförandeavtal om drygt ett år när vi alla vet vad som ska göras, när det skall ske och hur huvuddelen av kostnaderna skall fördelas mellan parterna.

Vad händer just nu?

Dialog förs just nu med alla fastighetsägarna om intresset för att delta. Ambitionen, och behovet för att sätta kraft, är att ha en uppslutning av så många fastighetsägare som möjligt. Avtalet kommer förhoppningsvis undertecknas i början av september.

Kontakt

Jessika Wassberg, Avenyföreningen
0733-505 220
jessika@avenyn.se