fbpx

Publicerad 4 oktober, 2013 - Blogg

Arbetet med nya Avenyn

Bild: White ArkitekterHur kommer vår paradgata att se ut i framtiden? Vad händer kring gestaltningsprogrammet? Ta reda på mer här!

Hösten 2015 sattes spaden ner för den den första etappen i ombyggnationen av Avenyn. Nedre delen av Götaplatsen byggs nu om som ett första steg i upprustningen av paradgatan Avenyn.

Utdrag från Stadsbyggnadskontoret hemsida samt gestaltningsplan för Avenyn;

En föränderlig stad kräver att stadens rum förändras i takt med tiden. Dagens stadsliv är annorlunda än det som levdes då Avenyn byggdes. Om framtidens stadsliv kan vi spekulera men de val vi gör om stadsrummens utformning avgör också vilket liv som blir möjligt att leva just där. Avenyn förtjänar en bättre framtida gestaltning. Göteborg förtjänar att återfå sin paradgata, i ny skepnad anpassad för dagens och framtidens stadsliv, ett 850 meter långt och 45 meter brett stadsrum. En urban scen för stadens invånare och besökare, både till vardag och till fest.

2009 tog stadsbyggnadskontoret fram ’Program för utveckling av Heden och Avenyn’.

Som ett resultat togs detta gestaltningsprogram för Avenyn och Lorensberg fram, ett stadsutvecklingsprojekt som ska leda till en upprustning av stadsmiljön och höja kvaliteten på Avenyn och kringliggande gator.

En utveckling av Avenyområdet ska genomsyras av åtgärder som gagnar en hållbar samhällsutveckling. En viktig utgångspunkt är att stärka det som är bra och redan finns. Gestaltningsprogrammet ska visa hur Avenyn kan utformas för att återta sin plats i staden som den paradgata den en gång har varit, stilig och praktfull.

Gestaltningsprogrammet har tagits fram under hösten 2012 och våren 2013. Under processen har avstämning skett regelbundet med representanter för stadens förvaltningar, stadsdelen, Göteborg & Co samt med fastighetsägare. Arbetsmaterial har också visats offentligt och diskuterats på öppna hus både på Avenyn och i Älvrummet.

Gestaltningsprogrammet kommer att nu att remitteras för inhämtande av synpunkter och därefter slutligt sammanställas.

Projektering beräknas kunna påbörjas 2014 för ett genomförande med start ca 2015. Utbyggnaden kommer att ske i etapper, samordnade med eventuella ombyggnader av befintliga fastigheter, med siktet på ett färdigställande år 2020. Därmed kan en invigning av hela gatan göras 2021 under Jubileumsåret under temat ’Öppna rum’..”

Syftet med stadsutvecklingsprojektet är att rusta upp gaturummet och att höja kvaliteten på Avenyn med kringliggande gator. Stadsutvecklingsprojektet drivs av Göteborgs Stad i samverkan med fastighetsägare i området. Till grund för utvecklingsprojektet ligger ett, på uppdrag av byggnadsnämnden, utarbetat program över Heden och Avenyn.

Läs mer om arbetet och bakgrunden till gestaltningsprogrammet för Avenyn och gatorna runt omkring.